PSYCHOLÓGIA A VIERA

Pastorálna psychológia pre 21. storočie Semestrálne vzdelávanie 27.1.2022 – 2.6.2022 „Nedá sa všetko vyriešiť „zduchovňovaním“. Je potrebná prirodzená aj nadprirodzená cesta. prečo sa na ňu nevybrať?

Napokon vetu „nadprirodzenosť predpokladá prirodzenosť“ veľmi dobre poznáme. A potvrdzuje ju aj tzv. „spiritualita zdola“ praktizovaná v mníšstve a dnes skrytá v modernej psychológií a psychoterapii. Ide v nej o to, že ak chceme spoznať pravého Boha a stretnúť sa s ním, musíme najprv v pravde poznať samých seba a stretnúť sa so sebou. Výstup k bohu vedie cez zostup do vlastnej reality. Je teda práca, ktorú Boh za nás nebude robiť – stretnutie sa so sebou samým a tá, ktorú za nás bude robiť – stretnutie sa s ním.

Učenie cirkvi nám tiež potvrdzuje dôležitosť prepojenia psychológie a viery: „V pastoračnej činnosti treba dostatočne poznať a uplatňovať nielen teologické zásady, ale aj objavy profánnych vied, najmä psychológie a sociológie, aby aj veriaci boli vedení k čistejšiemu a zreteľnejšiemu životu podľa viery.“ (Gaudium et spes, 62) Zisťujem, že odvtedy, čo som aj vďaka poznatkom z psychológie spoznal viac samého seba, mám oveľa širší komplexnejší a jasnejší vhľad do vnútra človeka či už počas vysluhovania sviatosti zmierenia alebo počas duchovného sprevádzania.

(o. Radovan Hasík, duchovný správca centra Lukov Dvor)