PREDSTAVUJEME NÁŠ "ENOIA TÍM"...

PSYCHOLÓGOVIA:

FYZIOTERAPEUTI:

PhDr. Šadláková klinický psychológ

Mgr. Bieščad, PhD. psychoterapeut

Mgr. Michalcová, PhD. psychológ

Mgr. Hrenáková psychológ

Bc. Mináriková fyzioterapeut

Bc. Šibíková fyzioterapeut

PhDr. Martina ŠADLÁKOVÁ

Klinická psychologička, ktorá vysokoškolské vzdelanie ukončila rigoróznym konaním na FF TU. Následne sa špecializačnou skúškou na SZU v Bratislave zaradila ku klinickým psychológom. Absolvovala výcvikový program v Motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. A taktiež výcvikový tréning EFT pre páry, ktorý umožňuje klientom vytvoriť nové vzorce správania sa vo vzťahu.

Pri práci využíva aj terapeutickú metódu Rodinná doska. Je absolventkou vzdelávania v inštruktáži sebauvoľnovania a relaxácie zvanej Autogénny tréning. Vedie individuálne a manželské psychologické poradenstvo v Kúpeľoch Nimnica, kde terapeuticky pracuje aj so psychosomatickými klientami formou nácvikov relaxačných techník a podpornou psychoterapiou. Zároveň je súdnym znalcom v psychológii pre Diecézny cirkevný súd v Žiline. Pri práci využíva tiež techniky kognitívno-behaviorálnej terapie a logoterapeutické postupy.

V súčasnosti je v frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze.

Mgr. Jana BIEŠČAD, PhD. (rod. VINDIŠOVÁ)

Psychologička, lektorka a odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. V rámci súkromnej praxe ponúka individuálne poradenské sedenia pre dospelých a adolescentov. 

Venuje sa tiež prednáškovej činnosti a pôsobí ako lektorka kurzov v Duchovnom centre Lukov Dvor pri Nitre.

Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze, výcvikového programu v Rodinnej terapii so zameraním na vzťahovú väzbu, v Terapii hrou a metóde EMDR, zameranej na spracovanie traumatickej skúsenosti.

Súčasťou jej vzdelania je aj kurz muzikoterapii, semináre a workshopy so zameraním na traumu, dicociáciu a techniky sebaregulácie, ako aj ďalšie krátkodobé kurzy (Terapeutické karty, Sociálna dynamika, PCA v práci s deťmi a adolescentami a iné).

Mgr. Alena MICHALCOVÁ, PhD.

Psychologička, v súčasnosti homeschoolujúca mama piatich detí. Poskytuje individuálne a manželské psychologické poradenstvo, spolupracuje pri príprave snúbeneckých párov.

Pôsobila ako odborný asistent na Katedre psychológie FF TU. Počas študijného pobytu v Nemecku stážovala v Montessori zariadení (absolventka medzinárodného výcviku Montessori pedagogika a liečebná pedagogika pre deti vo veku 3-6 rokov).

Pôsobila ako psychologička na Referáte psychologických služieb, kde okrem pracovných skúseností čerpala aj z absolvovaných dielčích seminárov v terapii V. Satirovej, Geštalt terapii a PCR terapii. V ostatnom čase sa zúčastnila kurzov Hypnopôrodu, Rešpektovať a byť rešpektovaný.

Mgr. Dominika HRENÁKOVÁ

Psychologička, v súčasnosti pracujúca v Centre pre liečbu drogových závislostí FNsP Žilina, kde sa venuje skupinovej terapii pri liečbe drogových závislostí rôzneho druhu a podpore abstinencie a závislých klientov. Je frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v psychoanalýze, v rámci ktorého v práci s klientom pracuje s nevedomým obsahmi minulých zážitkov ako sú myslienky, pocity, emócie, sny. Získala pracovnú skúsenosť v práci s rodinou a rodičovským konfliktom  počas pôsobenia v Centre pre deti a rodiny, a vzdelávanie v tejto oblasti na Inštitúte rodinnej terapie v Martine. Pri práci s klientom využíva projektívne techniky…

Bc. Ema MINÁRIKOVÁ

Fyzioterapeutka, ktorá vysokoškolské vzdelanie absolvovala na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity. Od začiatku svojho štúdia získavala skúsenosti v terapii pacientov s rôznymi problémami a diagnózami, od porúch pohybového aparátu až po neurologické diagnózy. Medzi jej ďalšie získané vzdelanie patrí napríklad kurz SPS A+B (SM systém) a Medical Taping Concept.

Bc. Natália ŠIBÍKOVÁ

Bakalárske štúdium som absolvovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na Fakulte zdravotníckych vied v Piešťanoch. V súčasnosti študujem magisterský stupeň na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, odbor fyzioterapia. Počas štúdia som absolvovala prax v rôznych nemocniciach, napr. Kramáre, NÚRCH, Nemocnica Alexandra Wintera, Adeli a NsP Považská Bystrica. Moje absolvované kurzy sú Tejpovanie, SPS „A +B“ (SM systém) a Ruské kombinované techniky (manuálne techniky a bankovanie).