PREDSTAVUJEME NÁŠ "ENOIA TÍM"...

PhDr. Martina ŠADLÁKOVÁ

Klinická psychologička, ktorá vysokoškolské vzdelanie ukončila rigoróznym konaním na FF TU. Následne sa špecializačnou skúškou na SZU v Bratislave zaradila ku klinickým psychológom. Absolvovala výcvikový program v Motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. A taktiež výcvikový tréning EFT pre páry, ktorý umožňuje klientom vytvoriť nové vzorce správania sa vo vzťahu.

Pri práci využíva aj terapeutickú metódu Rodinná doska. Je absolventkou vzdelávania v inštruktáži sebauvoľnovania a relaxácie zvanej Autogénny tréning. Vedie individuálne a manželské psychologické poradenstvo v Kúpeľoch Nimnica, kde terapeuticky pracuje aj so psychosomatickými klientami formou nácvikov relaxačných techník a podpornou psychoterapiou. Zároveň je súdnym znalcom v psychológii pre Diecézny cirkevný súd v Žiline. Pri práci využíva tiež techniky kognitívno-behaviorálnej terapie a logoterapeutické postupy.

Mgr. Jana VINDIŠOVÁ, PhD.

Psychologička, lektorka a odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. V rámci súkromnej praxe ponúka individuálne poradenské sedenia pre dospelých a adolescentov. 

Venuje sa tiež prednáškovej činnosti a pôsobí ako lektorka kurzov v Duchovnom centre Lukov Dvor pri Nitre. Je absolventkou výcvikového programu v Rodinnej terapii so zameraním na vzťahovú väzbu, v Terapii hrou a metóde EMDR, zameranej na spracovanie traumatickej skúsenosti.  

V súčasnosti je v 5. ročníku dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze. Súčasťou jej vzdelania je aj kurz muzikoterapii, semináre a workshopy so zameraním na traumu, dicociáciu a techniky sebaregulácie, ako aj ďalšie krátkodobé kurzy (Terapeutické karty, Sociálna dynamika, PCA v práci s deťmi a adolescentami a iné).

Mgr. Alena MICHALCOVÁ, PhD.

Psychologička, v súčasnosti homeschoolujúca mama piatich detí. Poskytuje individuálne a manželské psychologické poradenstvo, spolupracuje pri príprave snúbeneckých párov.

Pôsobila ako odborný asistent na Katedre psychológie FF TU. Počas študijného pobytu v Nemecku stážovala v Montessori zariadení (absolventka medzinárodného výcviku Montessori pedagogika a liečebná pedagogika pre deti vo veku 3-6 rokov).

Pôsobila ako psychologička na Referáte psychologických služieb, kde okrem pracovných skúseností čerpala aj z absolvovaných dielčích seminárov v terapii V. Satirovej, Geštalt terapii a PCR terapii. V ostatnom čase sa zúčastnila kurzov Hypnopôrodu, Rešpektovať a byť rešpektovaný.

Bc. Ema MINÁRIKOVÁ

Fyzioterapeutka, ktorá vysokoškolské vzdelanie absolvovala na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity. Od začiatku svojho štúdia získavala skúsenosti v terapii pacientov s rôznymi problémami a diagnózami, od porúch pohybového aparátu až po neurologické diagnózy. Medzi jej ďalšie získané vzdelanie patrí napríklad kurz SPS A+B (SM systém) a Medical Taping Concept.

Mgr. Daniela DOMJENOVÁ

Vyštudovaná logopedička pracovala 5 rokov v Centre špeciálno – pedagogického poradenstva v Bytči ako logopéd. Venovala sa deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, ako aj deťom s rôznymi typmi postihnutia či autizmom.

V uplynulých rokoch sa venuje aj prednáškovej činnosti a má bohaté skúsenosti s vedením logopedických krúžkov ako aj skupiniek zameraných na Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina.

Mgr. Adriana RIŠKOVÁ

Psychologička, zaradená do špecializačného študijného programu v odbore klinická psychológia, pracuje v ambulancii klinickej psychológie pod supervíziou klinickej psychologičky, kde sa venuje individuálnemu poradenstvu a psychodiagnostike. Pri práci využíva rodinnú dosku, techniky kognitívno-behaviorálnej terapie a relaxačné uvoľňovacie techniky. Zároveň pracuje v súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva , ktoré sa špecializuje na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Pôsobí ako psychológ v kúpeľoch Nimnica, kde skupinovo pracuje s klientami formou nácvikov relaxačných techník, autogénneho tréningu, ďalej sa venuje lektorovaniu vzdelávacích programov, workshopov zameraných na psychohygienu a tréning pamäte.