TÍM PSYCHOLOGICKEJ AMBULANCIE

PhDr. ŠADLÁKOVÁ

Mgr. BIEŠČAD

Mgr. MICHALCOVÁ

Mgr. DUGOVÁ

Mgr. ŠUTAROVÁ

Mgr. GAJDULOVÁ

Ing. KUNCOVÁ

PhDr. Martina ŠADLÁKOVÁ

Klinická psychologička, ktorá vysokoškolské vzdelanie ukončila rigoróznym konaním na FF TU. Následne sa špecializačnou skúškou na SZU v Bratislave zaradila ku klinickým psychológom. Absolvovala výcvikový program v Motivačných rozhovoroch, čo je prístup zameraný na podporu klientov v nachádzaní a rozvíjaní vnútornej motivácie k zmene správania. A taktiež výcvikový tréning EFT pre páry, ktorý umožňuje klientom vytvoriť nové vzorce správania sa vo vzťahu.

Pri práci využíva aj terapeutickú metódu Rodinná doska. Je absolventkou vzdelávania v inštruktáži sebauvoľnovania a relaxácie zvanej Autogénny tréning. Vedie individuálne a manželské psychologické poradenstvo v Kúpeľoch Nimnica, kde terapeuticky pracuje aj so psychosomatickými klientami formou nácvikov relaxačných techník a podpornou psychoterapiou. Zároveň je súdnym znalcom v psychológii pre Diecézny cirkevný súd v Žiline. Pri práci využíva tiež techniky kognitívno-behaviorálnej terapie a logoterapeutické postupy.

V súčasnosti je v frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze.

Mgr. Jana BIEŠČAD, PhD. (rod. VINDIŠOVÁ)

Psychologička, lektorka a odborná asistentka na Katedre psychológie Trnavskej univerzity. V rámci súkromnej praxe ponúka individuálne poradenské sedenia pre dospelých a adolescentov. 

Venuje sa tiež prednáškovej činnosti a pôsobí ako lektorka kurzov v Duchovnom centre Lukov Dvor pri Nitre.

Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze, výcvikového programu v Rodinnej terapii so zameraním na vzťahovú väzbu, v Terapii hrou a metóde EMDR, zameranej na spracovanie traumatickej skúsenosti.

Súčasťou jej vzdelania je aj kurz muzikoterapii, semináre a workshopy so zameraním na traumu, dicociáciu a techniky sebaregulácie, ako aj ďalšie krátkodobé kurzy (Terapeutické karty, Sociálna dynamika, PCA v práci s deťmi a adolescentami a iné).

Mgr. Alena MICHALCOVÁ, PhD.

Psychologička, v súčasnosti homeschoolujúca mama piatich detí. Poskytuje individuálne a manželské psychologické poradenstvo, spolupracuje pri príprave snúbeneckých párov.

Pôsobila ako odborný asistent na Katedre psychológie FF TU. Počas študijného pobytu v Nemecku stážovala v Montessori zariadení (absolventka medzinárodného výcviku Montessori pedagogika a liečebná pedagogika pre deti vo veku 3-6 rokov).

Pôsobila ako psychologička na Referáte psychologických služieb, kde okrem pracovných skúseností čerpala aj z absolvovaných dielčích seminárov v terapii V. Satirovej, Geštalt terapii a PCR terapii. V ostatnom čase sa zúčastnila kurzov Hypnopôrodu, Rešpektovať a byť rešpektovaný.

Mgr. Mária DUGOVÁ

Má ukončené magisterské štúdium v odbore sociálna práca na Trnavskej univerzite a svoje odborné vedomosti si prehĺbila absolvovaním psychoterapeutického výcviku v Prahe na Inštitúte systemickej skúsenosti. 
 
Súčasťou jej vzdelania sú kurzy ako Rodinná doska, práca s terapeutickými kartami, krízová intervencia, vzťahová väzba. Pri práci s klientom využíva prístupy naratívnej terapie, ktorej cieľom je porozumieť človeku v jeho jedinečnom životnom príbehu. 
 
Má viac ako 15 ročné pracovné skúsenosti v treťom sektore, pôsobila ako sociálny poradca v postpenitenciárnej starostlivosti a pre sociálne znevýhodnené osoby. Spolupracovala ako mentor osobnostného rozvoja mladých a realizovala workshopy pre ZŠ a SŠ na témy stres, šikana a kyberšikana.
 
Momentálne poskytuje online psychologické poradenstvo.
 

Mgr. Petra ŠUTAROVÁ

Psychologička, magisterské štúdium absolvovala na Trnavskej univerzite. Pracovala ako školská psychologička, neskôr ako poradenská psychologička na Referáte poradensko – psychologických služieb, kde získala skúsenosť najmä s prácou s rodinou. Absolvovala trojročný kurz muzikoterapie, ktorej prvky rada využíva pri práci s klientom. Taktiež čerpá z ďalších kurzov, ktoré absolvovala (rodinná doska, krízová intervencia, terapeutické karty, práca s emóciami a pod.)

  • Kontakt:      0917 060 444   

Mgr. Oľga GAJDULOVÁ

Vyštudovala magisterské štúdium jednoodborovej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

V súkromnej praxi sa venuje prevažne dospelým i dospievajúcim klientom. Má skúsenosti s individuálnou a skupinovou prácou s klientmi s neurotickými, depresívnymi i psychotickými diagnózami.  Je absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciálnej analýze, absolvovala jednoročný vzdelávací program Psychoterapeutická práce s traumatem.
 
Okrem spomínaného je držiteľkou viacerých kratších vzdelávacích kurzov ako je práca s terapeutickými kartami, krízová intervencia a mnohé ďalšie. 

Ing. Marcela KUNCOVÁ

Koučka a sprevádzajúca. Absolvovala akreditovaný certifikovaný kurz so zameraním na životný koučing. V súčasnosti sa ako fertility koučka venuje ženám/párom, ktorým sa nedarí počať dieťatko a nedobrovoľná bezdetnosť im výrazne znižuje kvalitu života. Prostredníctvom fertility koučovacieho rozhovoru pomáha klientom objaviť zdroje duševnej sily, ktorá je na ceste (ne)plodnosti mimoriadne dôležitá. Jej osobná skúsenosť s neplodnosťou prináša do rozhovoru s klientom pridanú hodnotu.

  • Email:         
  • Kontakt: