HRA SO SLOVAMI

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina I.

Cieľová skupinka: deti v predškolskom veku po 5. roku

Obsah:

Deti si postupne a systematicky osvojujú základný mechanizmus čítania na základe spoznávania zvukovej štruktúry materinského jazyka. Dieťa na základe tejto metódy dokáže ľahšie porozumieť, prečo sa napísané slová skladajú z určitých reťazcov jednotlivých písmen a aká je „hodnota“ každého písmena. Tento tréning rozvíja fonematické uvedomovanie hravou formou v malej skupine detí prostredníctvom modelovania – používajú sa pomôcky (žetóny a grafické schémy). Je vedecky dokázané, že úroveň fonematického uvedomovania sa významne podieľa na kvalite čítania. Takže jeho systematickým tréningom v predškolskom veku stimulujeme u dieťaťa tzv. predčitateľské spôsobilosti. Tréning pôsobí preventívne proti možnému zlyhaniu v škole a obzvlášť dôležitý je u detí, ktoré majú ťažkosti v hovorenej reči.

Cieľ:

Cieľom tréningu je naučiť sa postupne chápať hláskovú štruktúru hovorených slov a vedieť s ňou vedome narábať (najprv pomocou pomôcok a postupne len v mysli v dieťaťa). Cieľom metódy je aj to, aby dieťa získalo predstavu o slove. Dieťa sa učí napr. určiť prvú a poslednú hlásku v slove, skladať slová z hlások ako aj rozkladať slová na slabiky a hlásky. Počas celej výuky si dieťa osvojuje hravou formou pojmy ako slabika, dĺžeň, hláska, samohláska, spoluhláska

Pomôcky: šlabikár, žetóny, obrázky, detská herňa zariadená rozvojovými hračkami

Cena: 225 EUR (možnosť platby vo dvoch splátkach)

Termíny:

  • od októbra do januára dieťatko absolvuje 15 sedení v trvaní 90 minút,
  • v skupinke môže byť maximálne 10 detí,
  • každú stredu o 16.00 hod.,
  • stretnutia sú prispôsobené schopnostiam dieťatka sústrediť sa a striedajú sa s hrovými aktivitami v samostatnej hrovej miestnosti.